Formandens beretning 2021

Skælskør Erhvervsforening
Beretning 2021

Skælskør Erhvervsforenings første virtuelle generalforsamling og samtidig et udtryk for den forandring og omstillingsparathed, som både vi i bestyrelsen og vores medlemmer har været igennem siden corona gjorde sit indtog i starten af 2020.
Beretningen dækker over de sidste 10 måneders virke i foreningen, hvor medlemsantallet er gået fra 204 medlemmer til ca. 220. Vi er taknemmelige for, at Slagelse Kommune igen i 2021 har bevilget kontingentfrihed til alle medlemmer. Det er medvirkende til, at vi pga. coronaens økonomiske udfordringer, kan fastholde alle vores gode medlemmer og har fået nye til.
De allerede opkrævede kontingenter i 1. kvartal 2020, blev gemt til 2021. og vi lægger nu op til at tage beløbet i anvendelse, så vi også i år kan iværksætte ekstraordinære aktiviteter til gavn for medlemmerne. Vi starter således på en frisk i 2022, hvor vi foreslår en ændret og forenklet kontingentstruktur jf. udkast til vedtægtsændringer.
Corona har været en udfordring for en stor del af vores medlemmer, men vi er fulde af anerkendelse og beundring over den kreativitet, der rundt omkring er udvist for at holde gang i forretningen på trods af nedlukninger og diverse restriktioner. Den lokale nerve både hos medlemmerne og hos lokalbefolkningen har vist sin styrke, hvor engagement og opbakning har været til stede.
Lykkeligvis er alt igen åbent og vi bevæger os mod en mere normal hverdag, hvor vi igen kan begynde af planlægge aktiviteter og ikke mindst gennemføre vores populære morgenmøder.
Vi har gennemført 2 virtuelle morgenmøder i den seneste nedlukningsperiode. Det har fungeret, men det erstatter på ingen måde det fysiske fremmøde, hvor medlemmer mødes, netværker og skaber relationer på kryds og tværs.
Vi ønsker at skabe netværksrammer som kan tilgodese alle vores medlemmer, hvorfor vi efter sommerferien genstarter foreningsnetværket samt påbegynder en række af erhvervscafeer, der planlægges som gå-hjem-møder sidst på eftermiddagen.
Strategiproces og udvidet samarbejde med Skælskør Bykontor
Bestyrelsen har sammen med ekstern konsulent arbejdet med den fremtidige strategi for SKEF og dermed også for det arbejde, der pågår i bestyrelsen. Som en konsekvens af dette arbejde, er det i bestyrelsen besluttet, at udvide samarbejdet med Skælskør Bykontor, hvor en stor del af det administrative arbejde, herunder også bogføring og regnskab, fremadrettet er placeret. Dette for at sikre, at et stor del af kræfterne i bestyrelsesarbejdet kan anvendes til udvikling og ikke til daglig drift, samt sikre optimale rammer for rekruttering af fremtidige bestyrelsesmedlemmer.
Det har naturligvis en økonomisk konsekvens for foreningen, at samarbejdet er udvidet, hvorfor der i de udsendte vedtægtsændringer er tilføjet en ny kategori af medlemmer – SUPERMEDLEMMER. Vi har i bestyrelsen en tro på, at der er større virksomheder i og omkring Skælskør, der ønsker at støtte ekstraordinært op om foreningens virke, og dermed medvirke til at SKEF kan fastholde og udvikle sine mange aktiviteter til gavn for hele byen og oplandet.
Det udvidede samarbejde med Skælskør Bykontor er påbegyndt d. 1.1.2021. Det er kommet rigtig godt fra start og vi takker for et rigtig godt samarbejde. Det skal samtidig bemærkes, at SKEF er repræsenteret i bykontorets bestyrelse.

Ny hjemmeside
Foreningen har fået ny hjemmeside. Vi er glade for det udtryk og det indhold som vores hjemmeside har fået. Under Coronanedlukningen fik vi etableret en Handl Lokalt funktion, som fungerede som medlemmernes samlede ansigt ud mod kunderne og som har potentiale til videreudvikling.
Desværre er ikke alle medlemmer oprettet på siden. GDPR-regler forhindrer at oprettelse kan ske fra centralt hold, men skal gøres af det enkelte medlem. Ønsker I hjælp til det praktiske, skal i blot kontakte Bykontoret.
Digitale Skælskør / Digital Ledelseskultur
Såvel det lokale netværk Digitale Skælskør, som er drevet af Linda Kristiansen samt Digital Ledelseskultur i regi af Slagelse Erhvervscenter har begge gennemført gode og udbytterige forløb for vores medlemmer over det sidste år.
Det har i perioden været vurderet, om Skælskør skulle have en fælles WEB-SHOP, hvilket blev forkastet. Konklusionen blev, at der opnås større udbytte i, at medlemmerne anvender og optimerer brugen af egne digitale platforme
Business Slagelse, Korsør Erhvervsforening og Slagelse Erhvervscenter
SKEF er repræsenteret i Slagelse Erhvervscenters bestyrelse, og har derfor medvirkede interesse i og indflydelse på, at der arbejdes for erhvervsudvikling i hele Slagelse Kommune.
Målrettet arbejdes der for udvikling af de tre byer Korsør, Slagelse og Skælskør og for vores medlemmer i et godt samarbejde mellem de tre erhvervsforeninger og erhvervscentret. I det forgangne år har vi bl.a. søgt og opnået kontingentfrihed for alle medlemmer i hele 2021 ligesom vi i fællesskab har fået tildelt midler til forskønnelse af vores bymidter. Efter mange års arbejde for elektroniske by pyloner er det nu endelig lykkes at afslutte denne opgave og opsætning i alle tre byer påbegyndes nu. Det er også blevet til fælles medlemsmøde med oplæg om Amazons forventede indtog i Danmark, ligesom vi har markedsført vores fælles gavekort. Det fælles gavekort, som Slagelse Kommune vil benytte, når ca. 7.000 ansatte meget snart vil blive honoreret med 500,- hver. Der skal herfra lyde en stor opfordring til at bakke op omkring den fælles gavekortløsning.
Vi har kvartalsmæssige møder med borgmester, formand for erhvervs- og teknikudvalget samt administrationen i Slagelse Kommune. Det tillægges stor værdi at have denne tætte kontakt til politikerne og administrationen. Et godt samarbejde og en nødvendig opbakning til erhvervsforeningernes arbejde er en betingelse for udvikling af vores kommune.
Der skal rettes en tak til Slagelse Kommune for godt samarbejde og for at støtte os ekstraordinært under Coronakrisen. Vi har modtaget hjælpepakker, der bl.a. har været medvirkende til at skabe aktiviteter, der ellers ikke var muligt.
Endelig skal lyde en stor tak til Jacob fra Korsør Erhvervsforening, Torben fra Business Slagelse og til Per fra SEC for altid godt samarbejde.
Samarbejdsudvalg for lokale indkøb og Lokalt Arbejdsmarkedsråd
SKEF er repræsenteret i Samarbejdsudvalg for lokale indkøb i Slagelse Kommune. Vi er på den måde med til at på påvirke, at Slagelse Kommunes indkøb i videst mulig udstrækning sker lokalt.
SKEF er ligeledes repræsenteret i Lokalt Arbejdsmarkedsråd under Slagelse Kommune. Rådet skal bidrage til at skabe større koordination og nytænkning mellem beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsespolitikken på lokalt niveau.

Masterplan og Bymidtegruppen m.fl.
Slagelse Kommune udarbejder, i forbindelse med revision af kommuneplanen, masterplaner for hver af kommunens tre købstæder. SKEF har sammen med bymidtegruppen + en gruppe af øvrige nøglepersoner taget aktivt del i denne fornyelse. Der er udarbejdet konkrete handlinger under temaerne Byliv, Kunst- og kulturby, Naturrigdom, Boligudbud og Arbejdsliv og erhvervsliv.
SKEF er repræsenteret i Bymidtegruppen, hvor der bl.a. drøftes emner som højvandssikring, belægning i Algade, forskønnelsesprojekter og førnævnte masterplan.
Ung i Skælskør
Skælskør er udfordret på manglende tilbud til unge mennesker. SKEF arbejder, ved sin deltagelse i projektgruppen Ung Skælskør for, at den gamle Stationsbygning via et samarbejde med Slagelse Kommune, skal istandsættes til et Ungehus, som skal blive netop det samlingspunkt og fristed, som byens unge mangler i dag, og indrettes med eksempelvis værksteder, cafe og lignende faciliteter.
Øget Turisme
SKEF er indgået i et styrket samarbejde mellem Skælskør Turistforening, Destination Sjælland og Bykontoret. Vi har i 2020 mærket en øget tilstrømning af turister/gæster til byen, og det forventer vi også i 2021. Vores mål er, at kommende gæster skal have den bedst mulige og mest gæstfrie oplevelse, når de kommer til Skælskør.
Vi har derfor planer om, at der skal annonceres en fast busplan i højsommeren i samarbejde med Danmarks Busmuseum, ligesom vi vil understøtte investering i et antal cykler til udlejning, salgsboder på Nytorv og Svanetorvet og en sandkasse på Svanetorvet.
For at skabe de bedst mulige rammer for aktivitet på Svanetorvet, har vi fået tilladelse til, at Svanetorvet bliver spærret for gennemførsel i en prøveperiode på 3 sommermåneder.
El-lade standere
Vi mærker en stigende efterspørgsel efter El-lade standere, hvorfor vi har skabt en kontakt til Clever. Denne kontakt er formidlet til vores medlemmer. Samtidig arbejder vi for, at der i Skælskør hurtigst muligt skal etableres en hurtiglader.
Afviklede aktiviteter
Aktivitetsniveauet i byen har været begrænset til det muliges kunst.
Til eksempel kan nævnes: Torsdags -Torvedage og Handl Lokalt aften med mobil band gennem byen, Julemandens virtuelle ankomst, som sammen med 5 små lokalfilm nåede en rækkevidde på de sociale medier, der langt oversteg vores forventninger. Kulturkajen blev med succes flyttet på Nytorv i julen og byen fik sit første ønsketræ. Et vellykket DM i Enkeltstart fik sat byen på landkortet i oktober ligesom nyt tiltag med børnebillet under familiefestivallen med succes så dagens lys i 2020.
Et nyt 4-kløver opstod, da SuperBrugsen, EDC, A/S Aage Langkjær og OP VVS gik sammen om et stort virtuelt bankospil med en præmiesum på 40.000,- kr. i gavekort til de lokale butikker, spisesteder og behandlere. Endnu et bevis på, at vi kan tænke kreativt og stå sammen, selvom omstændigheder sætter begrænsninger
En by i udvikling
Corona har ramt os på mange måder. En afledt positiv effekt, vi med glæde ser er at bosætningen øges. Vi oplever, at flere søger mod ” Det Gode Liv ”, som Udsigts Danmark og Skælskør kan tilbyde. Byens ejendomsmæglere skriger efter varer på hylderne, hvorfor det vil have stor nytte, at udvikle flere boligtilbud herunder flere seniorboliger.
Vi har med glæde set, at det har været muligt, at en større ejendomsportefølje har skiftet ejer, ligesom det lokale pengeinstitut Sparekassen Sjælland-Fyn udvikler boliger og erhvervslejemål i centrum af Skælskør. De bekræfter os i, at der er en tro på byens udvikling nu og i fremtiden.
Erhvervsarealet på Stigsnæs er for tiden et stort opmærksomhedspunkt. Vi hilser enhver udvikling velkommen, og deltager naturligvis gerne i aktuelle udviklingsprojekter ligesom vi er optaget af, at Stigsnæs havn udvikles og udnyttes med det potentiale havnen har, så arbejdspladser kan fastholde og flere kan komme til.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder, hvoraf en del er afholdt virtuelt. Der har herudover været afholdt en lang række af øvrige møder under forskellige temaer. I årets løb har vi desværre måtte sige farvel til Butik Nor og dermed også Christian som bestyrelsesmedlem. Som afløser er brugsuddeler Morten Holm indtrådt i bestyrelsen og mange tak for det.
Jeg vil gerne takke min bestyrelse for en super godt samarbejde. Det har ikke været et nemt år at komme igennem, men vi står nu på kanten af en mere normal hverdag og dermed også mulighed for, at vi igen kan være fysisk sammen, hvilket alt andet lige er de bedste rammer for, at skabe udvikling og fastholde det gode samarbejde.
Tak til alle vores gode medlemmer for jeres opbakning. Vi glæder os til en mere normal hverdag – og forventeligt en moderniseret Ny model af denne.
Kun SAMMEN SKABER VI LIV BYEN <3

Seneste nyheder

Mangler du arbejdskraft ?

Særlig jobmesse for opsagte medarbejdere på Danish Crown kan blive stedet, hvor du møde din næste medarbejder. Som du sikkert har læst i dagspressen, har

Læs mere »