Vedtægter

Skælskør Erhvervsforening

VEDTÆGTER SKÆLSKØR ERHVERVSFORENING – SKEF

 

1: Foreningens navn og formål.

Foreningens navn er Skælskør Erhvervsforening med hjemsted i Slagelse Kommune

Foreningens formål er:

 • At virke til gavn for erhvervs- og foreningslivet i Skælskør og omegn og arbejde for, at Skælskør til stadighed udvikler sig som et aktivt erhvervscenter.
 • At bidrage til at skabe flere jobs og øge beskæftigelsen i Skælskør og omegn.
 • At understøtte foreningslivet til glæde og gavn for alle i Skælskør og 
 • At understøtte optimale udviklingsmuligheder for alle virksomheder i Skælskør og omegn.
 • At være en stærk og dynamisk samarbejdspartner i forhold til såvel Slagelse Kommune som andre organisationer, der kan understøtte gennemførelsen af den tid vedtagne erhvervspolitik for Slagelse Kommune.
 • At forene, samarbejde og gennemføre markedsføringsaktiviteter og andre salgsfremmende foranstaltninger med henblik på øget erhvervsomsætning og fortsat vækst og udvikling i Slagelse Kommune.

Formålet søges opfyldt blandt andet ved kontakt til offentlige myndigheder, netværksmøder, deltagelse i udviklingsarbejde, samarbejde med andre aktører, herunder erhvervsforeninger i Slagelse kommune.

2: Medlemmer.

Foreningen optager medlemmer indenfor følgende kategorier:

Gruppe 1 medlemmer.

 • Virksomheder eller organisationer, der ønsker at yde særlig støtte til foreningens virke.

Gruppe 2 medlemmer.

 • Markedsføringsmedlem. Virksomheder med hjemsted i Skælskør Bymidte.
 • 1: 0 – 1,49 ansatte incl.leder/ejer.
 • 2: 1,5 – 3,49 ansatte incl. leder/ejer.
 • 3; 3,5 ansatte og derover, incl. leder/ejer.

Gruppe 3 medlemmer.

 • Øvrige virksomheder

Gruppe 4 medlemmer.

 • Foreninger og organisationer.

Gruppe 5 medlemmer.

 • Personligt medlemskab.

Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside og er gældende når kontingent er betalt. Medlemskab kan opsiges ved skriftlig henvendelse til foreningen med mindst 6 måneders varsel til 1. januar eller 1. juli.

Ved kontingentrestance udover et halvt år, kan bestyrelsen lade medlemskab ophøre.

3: Kontingent.

Enhver, der optages i gruppe 1, 3, 4 og 5 medlem, betaler det af generalforsamlingen fastsatte årlige kontingent 1.februar.

Medlemmer der optages som gruppe 2 medlem, betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent der opkræves i rater til betaling 1.2, 1.5, 1.8 og 1.11.

Nye medlemmer, der optages i løbet af året opkræves forholdsvist.

4: Bestyrelsen.

Foreningens bestyrelse består af 7-9 medlemmer og 2 suppleanter, hvor det tilstræbes at afspejle medlemssammensætningen.

Medlemmerne vælges som udgangspunkt for 2 år ad gangen og er på valg i hhv. lige og ulige år jf. dagsordenen i punkt 7 i dagsordenen, se punkt 6 i Vedtægterne.

Såfremt der har været afgang i bestyrelsen, kan der vælges et yderligere antal medlemmer, end dem der er på valg jf. dagsordenen (hhv. op til 4 og 5 i lige og ulige år), således at bestyrelsen bliver fuldtallig. Disse ekstra medlemmer vælges for 1 år ad gangen.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen leder og repræsenterer foreningen i alle anliggender.

Foreningen tegnes af formanden eller næstformand sammen med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af de opgaver som foreningens formål angiver.

Til de råd, nævn, kommissioner, udvalg, bestyrelser m.v. hvortil foreningen udpeger eller opfordres til at udpege medlemmer, udpeger bestyrelsen de fornødne medlemmer. Bestyrelsen kan beslutte ikke at imødekomme sådan opfordring, ligesom bestyrelsen kan beslutte ikke at forsætte foreningens repræsentation.

5: Regnskab og revision.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Regnskabet afgives til revision senest den 15. februar. Revisionen skal herefter afsluttes med revideret regnskab senest den 1. marts. Bestyrelsen kan antage fornøden hjælp til kontingentopkrævning, regnskabsføring m.v.

6: Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.

Indkaldelse skal ske skriftligt (her regnes også e-mail) med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal være bilagt dagsorden for generalforsamlingen, regnskab og budget samt ordlyden af indkomne forslag, der behandles på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar.

På den ordinær generalforsamling skal foretages følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Godkendelse af revideret regnskab indeholdende resultatopgørelse og balance.
 1. Fastsættelse af kontingent.
 2. Indkomne forslag.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der vælges op til 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år op til 5 i ulige år.
 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 2. Valg af 2 revisorer.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes og varsles på den ovenfor angivne måde, indkaldes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller når skriftlig anmodning herom med angivelse af mødeemne som skal fremsendes til bestyrelsen af mindst 15 aktive medlemmer, idet den ekstraordinære generalforsamling afvikles senest 6 uger efter bestyrelsen  beslutning/medlemsbegæring ved formandens foranstaltning.

Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen eller ved skriftlig fuldmagt. Det er også muligt at afholde generalforsamlingen virtuelt eller telefonisk.

Alle beslutninger, bortset fra beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning, træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Til forandring af vedtægter kræves, at mindst 75 % af de på generalforsamlingen fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Til beslutning om foreningens ophør kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være fremmødt på generalforsamlingen og af disse skal mindst 75 % stemme for forslaget. Der træffes på samme tidspunkt beslutning om, hvorledes et eventuelt overskud skal fordeles blandt foreninger, der er medlemmer af SKEF.

Er der ved generalforsamlingen ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer til gennemførelse af beslutning om foreningens ophør, kan beslutningen dog træffes, såfremt forslaget igen vedtages med mindst samme majoritet på en ny, i dette øjemed, indkaldte generalforsamling, uanset antallet af fremmødte på denne.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. september 2001, generalforsamlingen den 27. marts 2014, og senere ajourført på generalforsamling 25. februar 2015, ajourført på generalforsamling d. 28. april 2021, og på generalforsamlingen d. 15. marts, 2023.