Vedtægter

Skælskør Erhvervsforening

1: Foreningens navn og formål.

Foreningens navn er Skælskør Erhvervsforening med hjemsted i Slagelse Kommune

Foreningens formål er:

 • At virke til gavn for erhvervslivet i Skælskør-området og arbejde for, at Skælskør til stadighed udvikler sig som et aktivt erhvervscenter.
 • At bidrage til at skabe flere jobs og øge beskæftigelsen i Skælskør-området.
 • At skabe optimale og udviklingsmuligheder for alle virksomheder i Skælskør-området.
 • At være en stærk og dynamisk samarbejdspartner i forhold til såvel Slagelse Kommune som andre organisationer, der kan understøtte gennemførelsen af den tid vedtagne erhvervspolitik for Slagelse Kommune.
 • At forene, samarbejde og gennemføre markedsføringsaktiviteter og andre salgsfremmende foranstaltninger med henblik på øget erhvervsomsætning og fortsat vækst og udvikling i Slagelse Kommune.

Formålet søges opfyldt blandt andet ved kontakt til offentlige myndigheder, gennemførelse af erhvervsrelaterede mødearrangementer, deltagelse i udviklingsarbejde samt fremme af erhvervsmæssige uddannelser gennem kontakt og samarbejde med erhvervsskoler og uddannelsesinstitutioner.

2: Medlemmer.

Som medlemmer optages:

Gruppe 1 medlemmer.

 • Virksomheder privat eller offentlige i Skælskør-området.

Gruppe 2 medlemmer.

 • Erhvervsvirksomheder med hjemsted eller filialer i City af Skælskør-området eller medlemmer som ønsker et sådan medlemskab.

Gruppe 3 medlemmer.

 • Ledende medarbejder i privat eller offentlige i Skælskør-området.

Gruppe 4 medlemmer.

 • Passive medlemmer i Skælskør-området.

3: Kontingent.

Enhver, der optages som gruppe 1, 3 og 4 medlem, betaler det af generalforsamlingen fastsat kontingent 1.februar.

Enhver, der optages som gruppe 2 medlem, betaler det af generalforsamlingen fastsat kontingent for takst 1, 2 og 3. Kontingentet indbetales 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Medlemmer deles i 3 grupper og betaler efter ansatte.

Fra: 0 til 1,49 ansat, takst 1.

Fra: 1,50 til 3,49 ansat, takst 2.

Fra: 3,50 ansatte og derover, takst 3.

Medlemskab ophører efter skriftlig meddelelse herom til formanden med mindst 6 måneders varsel til 1. januar eller 1. juli.

Et medlem med kontingentrestance udover et halv år kan bestyrelsen slette som medlem. Genoptagelse af medlemskab kan kun ske efter betaling af skyldigt kontingent

4: Bestyrelsen.

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, fordelt på – Handels-, Håndværks- og fremstillingsvirksomheder samt liberale erhverv. Så vidt det er muligt at være ligeligt repræsenteret i bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen leder og repræsenterer foreningen i alle anliggender.

Foreningen tegnes af formanden eller næstformand sammen med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af de opgaver som foreningens formål angiver.

Til de råd, nævn, kommissioner, udvalg, bestyrelser m.v. hvortil foreningen udpeger eller opfordres til at udpege medlemmer, udpeger bestyrelsen de fornødne medlemmer. Bestyrelsen kan beslutte ikke at imødekomme sådan opfordring, ligesom bestyrelsen kan beslutte ikke at forsætte foreningens repræsentation.

5: Regnskab og revision.

Foreningen regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet afgives til revision senest den 1. februar. Revisionen skal herefter afsluttes med revideret regnskab senest den 15. februar. Bestyrelsen kan antage fornøden hjælp til kontingentopkrævning, regnskabsføring m.v.

6: Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.

Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal være bilagt dagsorden for generalforsamlingen, regnskab og budget samt ordlyden af indkomne forslag, der behandles på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar.

På den ordinær generalforsamling skal foretages følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Godkendelse af revideret regnskab indeholdende resultatopgørelse og balance.
 4. Budgetorientering.
 5. Fastsættelse af kontingent for gruppe 1, 2, 3 og 4 medlemmer.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige år.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af 2 revisor.
 10. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes og varsles på den ovenfor angivne måde, indkaldes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller når skriftlig anmodning herom med angivelse af mødeemne som skal fremsendes til bestyrelsen af mindst 15 aktive medlemmer, idet den ekstraordinære generalforsamling afvikles senest 6 uger efter bestyrelsen beslutning/medlemsbegæring ved formandens foranstaltning.

Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen.

Alle beslutninger bortset far beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning træffes ved almindelig stemmeflertal.

Til forandring af vedtægter kræves, at mindst 75 % af de på generalforsamlingen fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Til beslutning om foreningens ophør kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være fremmødt på generalforsamlingen og af disse skal mindst 75 % stemme for forslaget.

Er der ved generalforsamlingen ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer til gennemførelse af beslutning om foreningens ophør, kan beslutningen dog træffes, såfremt forslaget igen vedtages med mindst samme majoritet på en ny i dette øjemed indkaldte generalforsamling, uanset antallet af fremmødte på denne.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. september 2001, generalforsamlingen den 27. marts 2014., og senere ajourført på  generalforsamling 25/2 – 2015

Skælskør d. 25/2 – 2015

Jens Iversen, dirigent

Del dit billede via instagram

Brug

X