Generalforsamling 2022 referat og beretning

Onsdag den 29. marts 2022 i Skælskør Erhvervsforening
Generalforsamlingen blev afholdt på Hotel Postgaarden i Skælskør. Der var mødt
49 stemmeberettigede medlemmer, der var ikke fuldmagt for ikke-mødte medlemmer.
Dagsorden og referat følger:
1. VALG AF DIRIGENT
Hari Aaby Mandic blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet rettidigt og korrekt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
2. BESTYRELSENS BERETNING
Formand, Pia Kimer præsenterede bestyrelsens beretning. Læs beretningen her:
Beretningen blev taget til efterretning.

3. GODKENDELSE AF REVIDERET REGNSKAB INDEHOLDENDE RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE
Kasserer, Tom Solberg gennemgik regnskab og balance 2021.
Regnskabet blev godkendt ved afstemning.
4. BUDGETORIENTERING
Budget 2022 blev gennemgået af kasserer, Tom Solberg. Der budgetteres med et
underskud på 50.000 kr. bl.a. under hensyn til, at foreningen ikke har til formål
at oparbejde stor egenkapital.
5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR GRUPPE 1, 2, 3 OG 4 MEDLEMMER
Kontingentsatserne fortsætter uændret.
6. INDKOMNE FORSLAG
Ingen indkomne forslag.
7. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER. DER VÆLGES 4 BESTYRELSESMEDLEMMER I LIGE ÅR OG 3 I ULIGE ÅR
Bestyrelsen var sammensat af:
Pia Kimer Jacobsen
Tom Solberg
Morten Holm
Kristina Laura Nielsen
Sandie Borg
Sabine Grund Skou
Maria Jørgensen
På valg til bestyrelsen var:
Pia Kimer Jacobsen
Morten Holm
Kristina Laura Nielsen
Sabine Grund Skou
Alle modtog genvalg.
Side 3 af 3
8. VALG AF 2 SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN
Som suppleanter modtog Rasmus Rasmussen og Klaus Petersen genvalg.
9. VALG AF 2 REVISORER
Revisorerne Erik Simonsen og Kim Relster modtog genvalg.
10.EVENTUELT
Anders Kolding fortalte, at han stiller op som kandidat til bestyrelsesvalg i SK
Forsyning.
Skælskør Museumsforening opfordrede til medlemskab i museumsforeningen.
Pia Kimer orienterede om kommende arrangementer i Skælskør Erhvervsforening,
opfordrede til deltagelse i fredagsbar vedr. græskarfestival og fortalte afsluttende
om de stærke lokale initiativer til støtte for ukrainske flygtninge.
***
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Seneste nyheder

Mangler du arbejdskraft ?

Særlig jobmesse for opsagte medarbejdere på Danish Crown kan blive stedet, hvor du møde din næste medarbejder. Som du sikkert har læst i dagspressen, har

Læs mere »